Verkoopsvoorwaardes

 1. Die VERKOPER, synde Die Humansdorpse Koöperasie Beperk ("die Koöp") verkoop goedere en lewer dienste aan die lede en ander kliënte ("die KOPERS") van die KOÖP, as tussenganger, onderworpe aan die volgende voorwaardes:
 2. Ondanks lewering gaan eiendomsreg in die goedere slegs oor by betaling van die volle koopprys, insluitende rente, maar die risiko gaan oor na die KOPER op lewering van die dienste of goedere.
 3. Die goedere word "voetstoots" verkoop, sonder uitdruklike of stilswyende waarborge teen verborge of openbare gebreke van enige aard hoegenaamd en die KOÖP maak geen voorstellings oor die geskiktheid daarvan vir enige doel hoegenaamd nie. Die KOÖP is op geen wyse hoegenaamd aanspreeklik vir regstreekse of voortvloeiende skade voortspruitend uit enige gebrek in die goedere of dienste hetsy verborge of sigbaar. Indien enige Hof sou bevind dat die KOÖP om enige rede aanspreeklik sou wees, soos hierbo vermeld, sou die aanspreeklikheid van die KOÖP by ooreenkoms beperk word tot die maksimum van die prys van die produkte aangekoop deur die lid of kliënt.
 4. Die voorstellings, verklarings en/of waarborge gemaak deur die KOÖP se werknemers en/of agent en/of leweransiers aan die KOPER, bind die KOÖP nie.
 5. Die KOÖP is nie aanspreeklik kragtens enige waarborg gegee deur enige vervaardiger of die voorsiener van goedere maar sal op aanvraag die KOÖP se regte kragtens sodanige waarborg sonder verhaal teenoor die KOÖP aan die KOPER sedeer.
 6. Waar goedere nie fisies gelewer word aan die KOPER op die perseel van die KOÖP nie, geld die volgende:
  1. Die vervoerkontrakteur is die KOPER se agent, ondanks die feit dat die KOÖP die vervoerkoste mag betaal.
  2. Indien fisiese lewering van die goedere aan die KOPER geskied by die perseel van die leweransier aan die KOÖP, dan geskied lewering sodra die KOÖP die KOPER verwittig van die adres waar die goedere geleë is.
  3. Lewering by wyse van voertuie waarvan die KOÖP die eienaar is, geskied op die risiko van die KOPER en vrywaar die KOPER die KOÖP van alle aanspreeklikheid vir verlies wat ontstaan tydens oplaai, vervoer en aflaai van sodanige goedere.
  4. Waar goedere aan die KOPER gelewer word deur iemand anders as die KOÖP in opdrag van die KOÖP dan sal sodanige afleweraar geag word die KOPER se agent te wees.
 7. Waar die KOÖP werk verrig en/of materiaal met betrekking daartoe lewer of andersins dienste verrig, sal die KOÖP enige gebreke wat as gevolg van defektiewe vakmanskap of defektiewe materiaal ontstaan, binne 60 (sestig) dae na datum van hierdie faktuur, op die KOÖP se koste herstel. Benewens soos voormeld, is die KOÖP geensins aanspreeklik vir enige regstreekse of gevolgskade wat die KOPER of enige derde party mag ly as gevolg van sodanige gebreke nie.
 8. Die KOPER is aanspreeklik vir die KOÖP se regskostes van enige geding voortspruitend hieruit op 'n Prokureur-en-Kliënt skaal met inbegrip van invorderingskommissie, indien die transaksie buite die werking van die Nasionale Kredietwet val.
 9. Die KOPER stem hiermee toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof, ongeag die bedrag van die KOÖP se vordering, welke Landdroshof jurisdiksie sal hê ten opsigte van die KOPER.
 10. 'n Sertifikaat onderteken deur enige Bestuurder van die KOÖP, is prima facie bewys van die inhoud daarvan vir doeleindes van summiere vonnis en/of verstekvonnis, sonder die vereiste dat die Bestuurder se aanstelling as sulks bewys moet word.
 11. Die KOÖP behou die reg voor om sy regte en belange ingevolge hierdie ooreenkoms te sedeer.
 12. Geen uitstel of toegewing van tyd of versuim om onmiddellik op te tree, sal geag word 'n afstanddoening van die KOÖP se regte hierkragtens te wees nie, of sal geag word 'n novasie of hernuwing van die ooreenkoms te wees nie.
 13. Die KOPER doen afstand van die eksepsies non numeratae pecuniae (geld nie betaal nie), errore calculi (foutiewe berekenings), non causa debiti (geen oorsaak van skuld), hersiening van rekening en geen waarde ontvang of geniet, waarvan die KOPER erken die inhoud te verstaan.
 14. Die verskaffing van krediet vir goedere gekoop of omruilings sal slegs oorweeg word indien die oorspronklike verkoopsdokument getoon word.
 15. 'n Heffing sal van toepassing wees op alle goedere korrek verskaf deur die KOÖP wat terug gebring word vir krediet.