Vrywarings

Webblad vrywaring

Die Humansdorpse Koöperasie Beperk is die eienaar van al die inligting en/of data wat op hierdie webblad vertoon word en behou alle kopiereg voor.

Die Humansdorpse Koöperasie Beperk wend alle redelike pogings aan om te verseker dat die inligting wat op hierdie webblad verskyn, betroubaar en korrek is. Die Humansdorpse Koöperasie Beperk sal egter nie verantwoordelik gehou kan word vir enige foute, weglatings of voorstellings of die resultate wat verkry is na aanleiding van die gebruik van die inligting nie.

Epos Vrywaring

BELANGRIK: Hierdie e-pos en die inligting wat daarin verskyn is vertroulik en mag geprivilegeerd en wetlik beskerm wees. Dit is slegs bedoel vir die gebruik van die individu of entiteit aan wie dit gerig is sowel as enige ander individu of entiteit wat gemagtig is om dit te ontvang.
  • Hierdie elektroniese boodskap (insluitend enige aanhangsels) bevat vertroulike inligting wat slegs bedoel is vir die aandag van die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien die boodskap nie vir u bedoel is nie stel asseblief die afsender in kennis en verwyder die boodskap en enige aanhangsels van u rekenaar. U word verder hiermee in kennis gestel dat enige openbaarmaking, kopiëring of verspreiding van die inhoud daarvan of die neem van aksie op sterkte van die inhoud van hierdie boodskap streng verbode is en onwettig mag wees.
  • Die Humansdorpse Koöperasie Beperk aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies of skade, hetsy direk of indirek wat uit die gebruik van die boodskap en/of aanhangsels mag voortspruit nie.
  • Enige sienings vervat in hierdie kommunikasie is die van die individuele afsender behalwe waar die afsender spesifiek aandui dat die sienings die van Die Humansdorpse Koöperasie Beperk is.
  • Die Humansdorpse Koöperasie Beperk gee nie voor of gee nie die versekering en of waarborg nie die integriteit van hierdie kommunikasie nie of dat dit vry van foute, virusse, onderskepping of bemoeiing is nie.